Pasdite ne TV Scan 26 12 2011

Njesia Bashkiake 8 perfiton shtese buxheti per vitin 2012! Arsyeja per kryetarin e njesise z. Arben Tafaj vjen si rrjedhoje e permirsimit te performances se perdorimit te buxhetit per periudhen paraardhese, por edhe si rezultat i vlersimit objektiv te nevojave te kesaj njesie nga Bashkia Tiranes!